Ajax antibakterial Apple blossom zelený 1L

Ajax antibakterial Apple blossom zelený 1L
Ajax antibakterial Apple blossom zelený 1L

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11301103

OEM:

1547-6

Pro každodenní čištění omyvatelných povrchů přidejte obsah 2 víček přípravku do nádoby s vodou (5l). Bez oplachování. Pro účinnou antibakteriální ochranu naneste nezředěný přípravek na navlhčenou houbičku. Setřete povrch. Nechte působit po dobu 15 min. Opláchněte. Takto ošetřené povrchy, které mají přijít do styku s potravinami, musí být před použitím opláchnuty pitnou vodou.
Zředěný pro velké plochy.
Nezředěný na těžko odstranitelné skvrny.

Složení
<5% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, dezinfekční prostředky, Biocidní přípravek, obsahuje aktivní látku: kyselina L(+)-mléčná 1,3g/100g

Varování
EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
P304+P340+P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze snadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Ajax

Obsah:

1L

Druh_Uklid:

Univerzální

Vlastnost_Uklid:

Antibakteriální

ESHOP_Vune:

Jalko

Poslat info známému