Ambi Pur 3Volution el. strojek + náplň Ocean mist 90 dnů

Ambi Pur 3Volution el. strojek + náplň Ocean mist 90 dnů
Ambi Pur 3Volution el. strojek + náplň Ocean mist 90 dnů

Dostupnost:

Na dotaz

Kód:

11400318

Elektrické osvěžovače vzduchu vytvářejí příjemnou vůni a atmosféru domova nebo kanceláře. Na vůni si však během krátké doby zvykneme a přestaneme ji vnímat. Ambi Pur 3volution používá 3 různé parfémy harmonicky se prolínající jeden v druhý. Vůně se samostatně spínají každých 45 minut. Na strojku si můžete nastavit intenzitu vůně a diody, které se postupně rozsvítí, indikuje která z vůní je právě aktivní. Vydrží 90 dní při 12-ti hodinovém denním používáním a minimální intenzitě vůně.
Varování:
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) :
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) :
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vodou
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Ambi Pur

Obsah:

Jiný

ESHOP_Vune:

Moře

Poslat info známému