Domestos WC gel oceán fresh 750ml

Domestos WC gel oceán fresh 750ml
Domestos WC gel oceán fresh 750ml

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300469

Gelový dezinfekční přípravek určený k odstraňování vodního kamene v toaletě. Přilne k povrchu toaletní mísy, kde působí dlouhou dobu, a to dokonce i pod vodní hladinou! Zabíjí bakterie v toaletě.

VAROVÁNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti:
Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
Všeobecně:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence:
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P280 Používejte ochranný oděv.
Reakce : P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...