Dr.Devil univerzal Magic bouquet 1L

Dr.Devil univerzal Magic bouquet 1L
Dr.Devil univerzal Magic bouquet 1L

Dostupnost:

Na dotaz

Kód:

11300726

OEM:

201697

Univerzální čistící prostředek Magic bouquet s dlouhotrvající intenzivní a svěží vůní, odstraní veškerou mastnotu i nečistoty a zanechá všechny omyvatelné plochy čisté a zářivě lesklé.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Doplňující informace o nebezpečnosti:
EUH208 : Obsahuje benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Poslat info známému