Dr.Devil univerzal Marseille soap 1L

Dr.Devil univerzal Marseille soap 1L
Dr.Devil univerzal Marseille soap 1L

Dostupnost:

Na dotaz

Kód:

11300751

Univerzální čistící prostředek s marseillským mýdlem a intenzivní svěží vůní. Odstraní veškerou mastnotu i nečistoty a zanechá všechny omyvatelné plochy čisté a zářivě lesklé.

Standardní věty o nebezpečnosti :
H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení :
P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Doplňující informace o nebezpečnosti :
EUH208 : Obsahuje benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Poslat info známému