Mr.Proper Glass cleaner profesional čistič skel 750ml

Mr.Proper Glass cleaner profesional čistič skel 750ml
Mr.Proper Glass cleaner profesional čistič skel 750ml

Dostupnost:

Na dotaz

Kód:

11300856

OEM:

PG300022

Lehce odstraňuje nečistoty, mastnotu a otisky prstů. Povrchy zanechává lesklé a bez šmouh. Čiští skla a lesklé povrchy jako okna, zrcadla, skleněné panely apod. Vhodný i na TV, PC obrazovky, tablety a telefony.
Omezení použití:
Nepoužívejte na malované, leštěné nebo lakované povrchy. V případě pochybností otestujte produkt na malé nenápadné ploše

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P260 - Nevdechujte aerosoly.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Mr. Proper

Obsah:

750ml

ESHOP_Vune:

Jiné

Poslat info známému