Prací prášek Ariel profesional Color 140praní 10,5kg

Prací prášek Ariel profesional Color 140praní 10,5kg
Prací prášek Ariel profesional Color 140praní 10,5kg

Dostupnost:

Na dotaz

Kód:

11300765

Prací prášek Ariel Expert na barevné prádlo je navržený speciálně pro profesionální použití. Výborně čistí a odstraňuje skvrny, které jsou typické pro profesionální provozy. Je vyvinutý tak, aby dosahoval vynikajících výsledků při prvním praní bez nutnosti namáčení nebo předpírky. Uchovává barvy syté i po mnoha praních a zároveň dodá prádlu příjemnou svěží vůni. Je účinný při praní při teplotě 30 °C, neobsahuje fosfáty.

Použití:
* Pro použití na všechny typy prádla.
* Vhodný pro všechny typy praček s manuálním dávkováním.

Omezení použití:
* Nepoužívejte na vlnu a hedvábné textilie.

Hlavní výhody:
* Vynikající čištění a odstraňování odolných skvrn
* Skvěle odstraňuje skvrny již při prvním praní, bez předpírky nebo namáčení
* Uchovává barvy syté i po mnoha praních
* Účinný při teplotě 30 °C
* Bezfosfátový

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) :
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) :
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře

Poslat info známému