Pronto spray proti prachu multi surface Limeta 300ml

Pronto spray proti prachu multi surface Limeta 300ml
Pronto spray proti prachu multi surface Limeta 300ml

Dostupnost:

Na dotaz

Kód:

11301010

Pronto multifunkční sprej s vůní limetky dokonale odstraňuje prach, šmouhy a otisky. Obsahuje antistatické složky, které zabraňují opětovnému usazování prachu. Jemně čistí a odstraňuje prach z kovu, dřeva, skla a elektroniky (kromě plazmových/LCD obrazovek). Není vhodný pro použití na dřevo bez povrchové úpravy. Pronto poskytuje vašemu nábytku dokonalou péči a ochranu.

Varování:
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H370 Způsobuje poškození orgánů.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P410 Chraňte před slunečním zářením.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Pronto

Hmotnost:

300ml

Poslat info známému