Zásady ochrany soukromí

I. Úvodní ustanovení

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

a. Provozovatelem Z + M servis, spol. s.r.o., 41032004, se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, nebo Z + M Partner, spol. s.r.o., IČ: 26843935, se sídlem tamtéž (dále jen „Z + M Group“), nebo
Z + M Logistic, spol. s.r.o., IČ: 28650808, se sídlem Gorkého 621/26, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

b. Účastníkem osoba jednající s Provozovatelem o uzavřením smlouvy na prodej zboží nebo služeb, jakož i osoba, která takovouto smlouvu již s Provozovatelem uzavřela.

c. Osobními údaji jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, informace o dosažení věku 18 let.

2. Provozovatel e-shopu www.eshop.zmgroup.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu zejména s následujícími právními předpisy:

a. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

b. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“),

c. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,

d. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

e. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

f. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

4. Účastník je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.

5. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží účastníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

a. v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;

b. za účelem/účely uvedenými níže v čl. II. 

6. E-shop není určen pro děti mladší 18-ti let.

II. Účel a doba zpracování Osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a. plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:

i. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

ii. Zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

iii. Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry, jakož i splnění dalších povinností Provozovatele v souvislosti s Marketingovou akcí. Doba zpracování: po dobu marketingové akce.

b. Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.):

i. Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

ii. Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

c. Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

i. Účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.

ii. Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi. Oprávněný zájem vzniká v návaznosti na vytvořenou objednávku zákazníka na našem e-shopu.

d. Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:

i. Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

ii. Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

iii. Zasílání obchodních sdělení třetími stranami: jedná o zasílání obchodních sdělení dalšími správci, kterým byly osobní údaje Účastníků předány na základě souhlasu Účastníka a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

iv. Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky. Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen souhlas pro tento účel, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče.

e. Vyhodnocování a zkvalitňování poskytovaných služeb: Provozovatel nahrává hovory uskutečněné mezi jeho zákaznickým centrem a Účastníkem. Hovory jsou uchovávány po dobu 12 měsíců.

2. Provozovatel je správcem Osobních údajů.

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží (jedná se o dopravní společnosti, případně o podnikající fyzické osoby), zasílání obchodních sdělení (jedná se o subjekty zajišťující tvorbu obchodních sdělení a jejich rozesílání, tvorbu marketingových kampaní apod.), hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru (jedná se o společnosti poskytující finanční služby), služby zákaznické podpory (jedná se o společnosti, které Provozovateli dodávají systém, prostřednictvím něhož Provozovatel vyřizuje požadavky svých zákazníků), poskytování pojistných produktů (jedná se o pojišťovny), vyřizování reklamací (jedná se o společnosti poskytující služby autorizovaného servisu, případně o podnikající fyzické osoby apod.).

6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

7. V případě, že zákazník zvolí rezervace na prodejně, která je franšízovou prodejnou správce (provozována správcem), informuje správce o skutečnosti, že osobní údaje uvedené v rezervaci jsou předávány franšízové prodejně, kterou si zákazník zvolí, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

8. V případě, kdy zákazník uplatňuje práva z vadného plnění, odstupuje od kupní smlouvy, plánuje dopravu, registruje se v internetovém obchodě, sjednává úvěrový produkt, pojištění nebo prodlouženou záruku, informuje, informuje správce o skutečnosti, že uvedené osobní údaje jsou předávány franšízové prodejně, kterou si zákazník zvolí.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

a. Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;

b. na opravu poskytnutých Osobních údajů;

c. na výmaz poskytnutých Osobních údajů;

d. na omezení zpracování Osobních údajů;

e. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;

f. právo na přenos osobních údajů na jiného správce;

g. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádostí na adrese gdpr@zmgroup.cz nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách e-shopu.

3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1.

4. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a. požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu gdpr@zmgroup.cz,">gdpr@zmgroup.cz,

b. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu gdpr@zmgroup.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem.

6. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., bodu 1 a) a f) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.

7. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.

8. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.05.2018 Provozovatel tohoto internetového obchodu je zároveň provozovatelem kamenných prodejen Z + M Group. Jsou-li tyto prodejny monitorovány kamerovým systémem, Z + M Group zpracovává tyto kamerové záznamy po dobu 30 dní. Kamerové záznamy jsou pořizovány z bezpečnostních důvodů za účelem zvýšení ochrany majetku provozovatele. Doba zpracování záznamu může být prodloužena v případě, že je tento záznam nutný k ochraně práv Provozovatele, zejména pak hájení zájmů Provozovatele občanskoprávní, obchodněprávní či trestněprávní formou. Provozovatel je oprávněn takovýto kamerový záznam předat orgánům činným v trestním řízení bez souhlasu či vyrozumění Účastníka.