Čistič koupelna Lavon 750ml

Čistič koupelna Lavon 750ml
Čistič koupelna Lavon 750ml

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300722

OEM:

216401

Čistič koupelen rychle a snadno odstraní rez, vodní kámen, mýdlové i mastné nečistoty z vodovodních baterií, sanity, sprchových zástěn a obkladů. Obsahuje speciální antikorozivní látky a kyselinu mléčnou, která omezuje výskyt baktérií. Čištěné povrchy chrání, zanechává je hygienicky čisté, lesklé a bez zaschlých kapek.

V balení 12ks.

Složení:
<5 % amfoterní povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy,

Varování:
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (and) methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Lavon

Obsah:

750ml

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...