Čistič potrubí Krtek 900g

Čistič potrubí Krtek 900g
Čistič potrubí Krtek 900g

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300904

Pro udržování odpadního a kanalizačního potrubí v domácnostech. Rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuk, papír, vatu. Nelze použít na hliníkové potrubí. bezpečnostní uzávěr.

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte prach.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P301+P-330+P-331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.
P303+P-361+P-353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P304+P-340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P-351+P-338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře/.

Pozor žíravina! Prodej pouze osobám starším 18 let.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Krtek

Obsah:

900g

Poslat info známému