Fixinela na rez a vodní kámen 500ml

Fixinela na rez a vodní kámen 500ml
Fixinela na rez a vodní kámen 500ml

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300205

OEM:

001227

Čistící prostředek na silně znečištěné plochy se zvýšenou účinností. Odstraňuje zaschlou špínu, mastnotu a jiné usazeniny. Spolehlivě odstraní vodní a močový kámen, ničí choroboplodné zárodky. Přípravek je určený na čištění umyvadel, van, obkladaček, wc a podlah.

VAROVÁNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Fixinela

Obsah:

500ml

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...