Odmašťovač Well done sprej 750ml

Odmašťovač Well done sprej 750ml
Odmašťovač Well done sprej 750ml

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300653

Kvalitní odmašťovač s vysokou účinností. Rychle působí a účinně odstraní nečistoty ze sporáků, trub, grilů, fritéz, konvektomatů a silně znečištěného nerezového nádobí. Dokonale odstraňuje připáleniny, saze a mastnotu. Mastnota se rozpustí a snadno ji odstraníte.
Naneste odmašťovač na znečištěnou plochu, na spálenou, mastnou, sazemi znečištěnou plochu nebo na zbytky spáleniny. Vyčkejte 2 3 minuty, setřete utěrkou a poté omyjte vodou. Na zvlášť znečištěných místech postup zopakujte. Rozprašovač před použitím otočte, po použití jej otočte zpátky.

Varování:
Obsah nebezpečných látek
Hydroxid draselný, 2-aminoethanol, 2-butoxyethanolu. Složení podle nařízení ES o detergentech č. 648/2004: <5% amfoterní povrchově aktivní látky, <5% fosfátů.

H290 Může být korozivní pro kovy.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Well Done

Obsah:

750ml

ESHOP_Vune:

Jiné

Poslat info známému