Prací gel Laguna color 42praní 1,5L

Prací gel Laguna color 42praní 1,5L
Prací gel Laguna color 42praní 1,5L

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300972

OEM:

204027

Prací gel na barevné prádlo bez fosfátů, barviv a optických rozjasňovačů. Obsahuje látky, které chrání barvy vláken, provoní příjemnou intenzivní vůní, dobře se rozpouští, proto je vhodný do automatických praček i na ruční praní. PET lahev s využitím 35% recyklátu.

Bezpečnostní upozornění:
GHS07 - dráždivé látky

Varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Laguna

Obsah:

1,5L

Poslat info známému