Prací gelové tablety Ariel Color 80ks

Prací gelové tablety Ariel Color 80ks
Prací gelové tablety Ariel Color 80ks

Dostupnost:

Na dotaz

Kód:

11300884

OEM:

PG100054

Gelové kapsle na barevné prádlo Ariel Professional Color pro profesionální provozy přichází s inovativním obalem ve formě kapslí s jemným filmem na povrchu. Obal se při kontaktu s vodou úplně rozpustí a uvolní účinné látky odstraňující široké spektrum skvrn. Kapsle unikátní vícekomorový design, který udrží jednotlivé složky stabilně oddělené do doby, než se namočí. Nejvýkonnější tekutá forma Arielu. Jednoduchý způsob dávkování umožňuje přesnou kontrolu nákladů. Účinné při teplotách od 30 °C. Perfektně účinkují při všech úrovních tvrdosti vody. Uzamykají barvy do hloubky vláken a udržují je tak dlouho syté.

Použití:
Pro použití na všechny typy prádla
Vhodný pro všechny typy praček s manuálním dávkováním

Způsob použití:
Kapsli vhoďte do prázdné pračky před jejím naplněním prádlem
Kapsli není třeba rozbalovat, obal se při kontaktu s vodou plně rozpustí

Omezení použití:
Nepoužívejte na vlnu a hedvábné textilie
Není vhodný na ruční praní
Není vhodný na předpírku

Varování:
Standardní věty o nebezpečnosti
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.
EUH208 - Obsahuje Delta-Damascone, Hexyl Salicylate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Methylundecanal, Tetrahydrolinalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Ariel

Obsah:

Jiný

ESHOP_Vune:

Jiné

Poslat info známému