WC čistič Savo citron 700ml

WC čistič Savo citron 700ml
WC čistič Savo citron 700ml

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300556

OEM:

207539

Tekutý WC čistič je zahuštěný, jeho stékavost je snížena, odstraňuje i úporné pachy. Používá se k průběžné údržbě a dezinfekci toalet. Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby. Vůně citronu zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Varování
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Všeobecně:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce:
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Pozor žíravina! Prodej pouze osobám starším 18 let.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Savo

Obsah:

700ml

Vlastnost_Uklid:

Dezinfekční

ESHOP_Vune:

Citron

ESHOP_baleni_pocet:

12

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...