WC čistič Savo levandule na vodní kámen 750ml

WC čistič Savo levandule na vodní kámen 750ml
WC čistič Savo levandule na vodní kámen 750ml

Dostupnost:

Na dotaz

Kód:

11300652

Odstraňuje vodní kámen v toaletě. Čistí i hluboce usazené nečistoty. Jemná levandulová vůně navozující jihofrancouzskou Provence. Praktický dávkovač zajišťuje snadnou manipulaci. Dostane se i do těžko dostupných míst.

Varování:
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Všeobecně : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence : P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P280 Používejte ochranný oděv.

Varování:
H311 Toxický při styku s kůží.
H331 Toxický při vdechování.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži

Pozor žíravina! Prodej pouze osobám starším 18 let.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Savo

Obsah:

750ml

Vlastnost_Uklid:

Dezinfekční

ESHOP_Vune:

Levandule

ESHOP_baleni_pocet:

12

Poslat info známému