WC čistič Savo Turbo 700ml

WC čistič Savo Turbo 700ml
WC čistič Savo Turbo 700ml

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300557

OEM:

207611

Tekutý WC čistič je zahuštěný, jeho stékavost je snížena, odstraňuje i úporné pachy. Používá se k průběžné údržbě a dezinfekci toalet.

Složení: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Kationtové povrchově aktivní látky, Parfum

Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P234 Uchovávejte pouze v původním obalu
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Varování:
H311 Toxický při styku s kůží
H302 Zdraví škodlivý při požití.
Strana 20 / 20
Verze: 1.0 Datum vydání/revize: 2.7.2015 Předchozí verze: -
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky.
H318 Způsobuje vážné poškožení očí
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H290 Může být korozivní pro kovy
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P391 Unilklý produkt seberte

Pozor žíravina! Prodej pouze osobám starším 18 let.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Savo

Obsah:

700ml

Vlastnost_Uklid:

Dezinfekční

ESHOP_Vune:

Jiné

ESHOP_baleni_pocet:

12

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...