WC gel Lavon Ocean Breeze 750ml

WC gel Lavon Ocean Breeze 750ml
WC gel Lavon Ocean Breeze 750ml

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300723

OEM:

216355

WC gel s obsahem kyseliny a svěží parfemací účinně a snadno odstraní rez, vodní a močový kámen nejen z toalety, ale i z dalších sanitárních zařízení. Pro maximální čistotu i pod vodní hladinou. Vůně ocánu.

Varování:
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Lavon

Obsah:

750ml

Vlastnost_Uklid:

Čistící

ESHOP_Vune:

Oceán

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...