WC závěs kuličky Bref Power Aktiv citron

WC závěs kuličky Bref Power Aktiv citron
WC závěs kuličky Bref Power Aktiv citron

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300418

WC blok se čtyřmi aktivními kuličkami. Díky 4 funkcím, zahrnujícím čisticí pěnu, ochranu proti vodnímu kameni, ochranu proti nečistotám a extra svěžest, čistí BREF Power Activ Vaši toaletu při každém spláchnutí. Vydrží 250 spláchnutí.

Varování

Standardní větou o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje Eucalyptol; TERPINOLENE. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Bref

Obsah:

Jiný

Vlastnost_Uklid:

Čistící

ESHOP_Vune:

Citron

Poslat info známému