WC závěs kuličky Bref Power Aktiv Lemon 3x50g

WC závěs kuličky Bref Power Aktiv Lemon 3x50g
WC závěs kuličky Bref Power Aktiv Lemon 3x50g

Dostupnost:

Na dotaz

Kód:

11300687

Díky svému jedinečnému Bref složení se 4 funkcemi zabraňuje usazování vodního kamene, vytváří účinnou čisticí pěnu, zabraňuje usazování nečistot a dodává toaletě extra svěžest. Jednoduše umístěte produkt pod okraj záchodové mísy, nastavte jej na proud vody a ucítíte svěžest a čistotu toalety s každým spláchnutím! Výhodné balení 3 ks.

Složení:
> 30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy, (R)-p-mentha-1,8-dien

Varování
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte vyprázdněný obal v místě sběru odpadu.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Bref

Obsah:

3x50g

Vlastnost_Uklid:

Čistící

ESHOP_Vune:

Citron

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...